Uchwała Nr 241/3288/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3288/2017
w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 241/3288/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 września 2017 r.


w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku


 

   Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na dokonywanie w imieniu Województwa Podlaskiego
przez Panią Ewę Ścianę – Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa, których treścią jest zawieranie umów z instytucjami oświatowymi oraz z innymi podmiotami, jak też dokonywanie innych czynności - dotyczących realizacji projektów edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego, nie obciążających budżetu Województwa Podlaskiego.

2. Dyrektora zobowiązuje się do składania bieżących sprawozdań z dokonanych czynności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475