Uchwała Nr 241/3287/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3287/2017
w sprawie wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 241/3287/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 września 2017 r.


   w sprawie wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. 1) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59 z późn. zm.2)  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje

§ 1. Wyznacza się Panią Grażynę Wysocką – nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Łomży - na osobę zastępującą Panią Halinę Brześkiewicz - Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, podczas jej nieobecności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: U. z 2017 r. poz. 949.