Uchwała Nr 241/3285/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3285/2017
w sprawie zawarcia Umowy o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 241/3285/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 19 września 2017 r.

 

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wsparcia działań na rzecz pogłębienia oraz upowszechnienia wiedzy o historii najnowszej Polski, polskim dziedzictwie historycznym i dorobku kulturowym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, postanawia się zawrzeć z Fundacją Centrum Solidarności Umowę o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczeń woli celem zawarcia Umowy, o której mowa w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 730, 935 oraz 1475.