Uchwała Nr 241/3284/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3284/2017
w sprawie zawarcia z Gminą Nowogród porozumienia dotyczącego współorganizacji „XII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród’
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 241/3284/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 września 2017 r.

 

 

w sprawie zawarcia z Gminą Nowogród porozumienia dotyczącego współorganizacji „XII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród’.

 

 

             Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art.11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm1) oraz w związku z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Nowogród na współorganizację „XII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród” w dniu 24 września 2017 r.

                2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

                3. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 2 zostanie zrealizowane:

       1) przygotowanie i wykonanie efektów widowiskowych – do 6 300,00 zł brutto,

       2) dostawa replik broni i „amunicji” - do 4 000,00 zł brutto,

       3) udział rekonstruktorów – do 4 700,00 zł brutto,

           § 2. Treść porozumienia o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

           § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

           § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz.1948 i poz. 2260, z 2017 r. poz.730 i poz. 935.