Uchwała Nr 241/3280/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3280/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 241/3280/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 września 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. 1)) oraz na podstawie art. 13 ust. 2, art. 25c, art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.2)) w związku z § 1 uchwały Nr XXXIX/353/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy
ul. Poligonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do zbycia, na rzecz Powiatu Białostockiego, w drodze darowizny zabudowaną nieruchomość położoną w Łomży przy ul. Poligonowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą LM1L/00049762/4.

§ 2. 1. Darowizna nieruchomości, o jakiej mowa w ust. 1, może być dokonana wyłącznie na potrzeby utrzymania pomieszczeń dla Starostwa Powiatowego w Łomży.

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w ust. 1, darowizna może zostać odwołana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.