Uchwała Nr 241/3279/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3279/2017
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części powierzchni dachu budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, na rzecz Spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, na okres 3 lat
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała Nr 241/3279/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

z dnia  19  września  2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części powierzchni dachu budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, na rzecz Spółki P4 sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, na okres 3 lat.

 

 

     Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1), oraz na podstawie art. 23 w związku z art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.2),  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

1. 1. Postanawia się przeznaczyć do wynajęcia część powierzchni dachu budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, ze Spółką P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

3. Szczegółowe informacje o powierzchni do wynajęcia zawiera wykaz Nr 3/2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Nr 1.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935.

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 820.

Załączniki do treści