Uchwała Nr 241/3278/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3278/2017
w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Białostockim Centrum Onkologii
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała Nr 241/3278/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 19 września 2017 r.

 

w  sprawie zawarcia umowy użyczenia z Białostockim Centrum Onkologii.

 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się użyczyć na rzecz Białostockiego Centrum Onkologii budynek oznaczony nr (78”C”) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 4244,70 m²  przy ul. Warszawskiej 15 znajdujący się na nieruchomości oznaczonej w  ewidencji gruntów  miasta Białymstoku jako działka nr 359/5 w obrębie Nr 17 – Bojary, wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 673670/1169890 na warunkach określonych w umowie załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Stefana Krajewskiego Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz w Dz.U z 2017 r. poz. 730 i 935.

Załączniki do treści