Uchwała Nr 241/3275/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3275/2017
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 241/3275/2017
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1]) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a) tiret drugie oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.[2]), uwzględniając zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/356/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2017 r. poz. 2777, poz. 3270) oraz Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 w zakresie zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.

2.Opiniuje się pozytywnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, Dz.U. z 2014 r. poz. 379,  Dz. U. z 2017 r., poz. 730, 935, 1475.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2017 r. poz. 1529.