Uchwała Nr 241/3273/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3273/2017
w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD) wykonywanych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA NR 241/3273/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 września 2017 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm[1]), art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm[2]), a także art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm[3]), w związku z § 6 pkt 6 Umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartych w dniu 17 maja 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego
a Lokalnymi Grupami Działania, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:  

1. Zatwierdza się do stosowania Roczny plan kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD) wykonywany w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 Umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z 2016 r. poz. 1948, z 2014 r. poz. 379, z 2017 r. poz. 730, 930, 1475;

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 892, 935, 60, 624, 1475;

[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 1475.