Uchwała Nr 24/235/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-02-20

Numer 24/235/2019
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data wydania 2019-02-20
Departament Departament Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR 24/235/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.2)) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.3)) w związku z § 2 uchwały Nr LI/496/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3728) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.:
1) Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim,
2) Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa,
3) Podnoszenie świadomości społecznej o roli  i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego w formule regrantingu, udziela się dotacji podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały na łączną kwotę 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach budżetu Województwa Podlaskiego na 2019 rok (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 2810 i § 2820).
2. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z podmiotami, którym udzielono dotacji, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432, 2500.
2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.
3)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693, 2500, 2354.
 

Załączniki do treści