Uchwała Nr 239/3257/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3257/2017
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 239/3257/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.[1])) oraz w wykonaniu § 4 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXI/245/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2704) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z o.o. poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów w liczbie 20.301 (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta jeden) o wartość 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) każdy,tj. z kwoty 545,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć złotych) do kwoty 572,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa złote) każdy udział, co oznacza, iż kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostanie o kwotę 548.127,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych).

§2. Postanawia się wnieść do WOSiR Szelment spółki z o.o. wkład pieniężny w wysokości 548.127,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) w celu podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z o.o., płatny przelewem na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy, tj.: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu nr 05 1090 2590 0000 0001 2951 3822, w terminie najpóźniej do 20 września 2017 roku.

§3. Wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 2, nastąpi po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment spółki z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.

§4. Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 2, znajdują zabezpieczenie w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2017 Dział 926 Rozdział 92601 § 6010 zad. nr DIT/16 „Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem”.

§5. Udziela się pełnomocnictwa Panu Leszkowi Maciejowi Lulewiczowi, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do wykonywania wszystkich praw wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i głosowania za przyjęciem uchwał w zakresie opisanym w § 1.

§6. Upoważnia się Pana Leszka Macieja Lulewicza do złożenia w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczenia o objęciu podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym WOSiR Szelment sp. z o.o., w brzmieniu obejmującym postanowienia załącznika do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Infrastruktury i Transportu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z  2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730. i poz. 935.