Uchwała Nr 239/3250/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3250/2017
w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 239/3250/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia  12 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.1)) art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.2)) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 274 z późn. zm.3)), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości o łącznej powierzchni 1262,50 m2, tj.:

1) kuchni o łącznej powierzchni 1125,80 m2 wraz z wyposażeniem, usytuowanej w budynku kuchni na parterze oraz niskim parterze,
2) bufetu o powierzchni 136,70 m2 wraz z wyposażeniem, zlokalizowanym w budynku przychodni na niskim parterze, 

podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego na wykonywanie usługi żywienia szpitalnego wraz z bufetem, na okres 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016  r., poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r.,  poz. 730,  poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948,  poz. 2260
3) Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1476