Uchwała Nr 239/3249/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3249/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa głównemu specjaliście Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do zawarcia ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Białymstoku, w obr. 21 Dojlidy, składające się z działek oznaczonych nr geod.: 741/3 i 741/5
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR  239/3249/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia  12 września 2017 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa głównemu specjaliście Departamentu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do
zawarcia ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Białymstoku, w obr. 21 Dojlidy, składające się z działek oznaczonych nr geod.: 741/3 i 741/5

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. 1)) w związku z art. 114 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Bożenie Szymonowicz – głównemu specjaliście Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do zawarcia ugód administracyjnych w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Białymstoku, w obr. 21 Dojlidy, składające się z działek oznaczonych nr geod.: 741/3 o pow. 0,0844 ha i 741/5 o pow. 0,0484 ha, przejętymi z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 10/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. znak: WI-I.7820.4.4.2016.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.