Uchwała Nr 239/3244/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3244/2017
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 239/3244/2017
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1] ) oraz Uchwały nr  179/2317/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego oraz Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023 przyjęty uchwałą nr XXXV/424/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia w zakresie zgodności Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023 przyjęty uchwałą nr XXXV/424/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r., wpisuje się do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, Dz.U. z 2014 r. poz. 379,  Dz. U. z 2017 r., poz. 730, 935.

Załączniki do treści