Uchwała Nr 239/3243/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3243/2017
w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 239/3243/2017

ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 września 2017 r.   

  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm. [1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378, Dz. U. z 2017 r. poz. 5, poz. 1475), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm. [2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.1 Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza listę projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17 o łącznej wartości 2 124 875,07 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 960 075,34 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.