Uchwała Nr 239/3239/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3239/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych)
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 239/3239/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych)

 

            Na podstawie art. 23, w związku z art. 17 pkt 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Białegostoku pismem Nr URB-I.6721.17.5.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr XXXVII/602/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Antoniukowskiej do torów kolejowych), obejmującej przede wszystkim tereny oznaczone w obowiązującym planie symbolami: 1.3ZP,WS; 4.1ZD; 4.2ZD/U; 4.3ZP oraz fragmenty ulic: Świętokrzyską, Gen. Józefa Hallera, Sitarską i Narewską, uchwala się co następuje:

§1. Na obszarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują elementy ponadlokalne zagospodarowania wynikające z postanowień Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/356/17z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 2777, poz. 3270), a w szczególności w zakresie:

  1. energetyki – należy utrzymać przebieg linii elektroenergetycznych 110 kV przez teren ul. Świętokrzyskiej, Gen. J. Hellera oraz 1.3ZP,WS.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.