Uchwała Nr 239/3237/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3237/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr 231/3148/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 239/3237/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 12 września 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 231/3148/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 231/3148/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

  • dotychczasową treść 1 Uchwały oznacza się jako ust. 1;
  • do § 1 Uchwały dodaje się ust. 2 o następującej treści: „Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym treścią 1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475 i poz. 1566.