Uchwała Nr 239/3236/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-12

Numer 239/3236/2017
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wydania 2017-09-12
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 239/3236/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na realizację zadań o charakterze wojewódzkim w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1]), art. 114 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.[2]), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[3]) w związku z uchwałą Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Polityki Społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” i uchwałą Nr XXXVIII/451/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014 -2018” oraz uchwałą Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 -2018”, uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 71 710 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim.

§ 2. Przekazanie udzielonej dotacji oraz jej rozliczenie i kontrola nastąpi na warunkach określonych w umowie zawartej między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, a Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany teksu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935 i poz. 1475.

[2] Zmiany teksu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 i poz. 1948

[3] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

Załączniki do treści