Uchwała Nr 237/3232/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-06

Numer 237/3232/2017
w sprawie współorganizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 roku na terenie Gminy Orla
Data wydania 2017-09-06
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 237/3232/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 września 2017 r.

 

 

w sprawie współorganizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 roku na terenie Gminy Orla

 

                Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 8 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.1) oraz w związku z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 862) uchwala się, co następuje:

 

               § 1. 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Orla w celu współorganizacji wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Gminie Orla w 2017 r.

               2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę nie przekraczającą 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

               3. Treść porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

               § 2. Upoważnia się Macieja Żywno - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Anną Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

               § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.

               § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

_________________________

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 486,1948, 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 730, 935, 1475.

Załączniki do treści