Uchwała Nr 237/3226/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-06

Numer 237/3226/2017
w sprawie odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Data wydania 2017-09-06
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 237/3226/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 6 września 2017 roku

  

w sprawie odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.1)), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2)) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr VII/52/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Podlaskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1569 z późn. zm 3)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się odroczyć termin spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu pożyczki nr ZD-I.9024.11.2.2011 z dnia 31 maja 2011 r., do dnia 29.09.2018r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 2260, Dz.U. z 2017r., poz. 730, poz. 935.
2) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537 .
3) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 4140.