Uchwała Nr 235/3211/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-29

Numer 235/3211/2017
w sprawie odroczenia terminów spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Data wydania 2017-08-29
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 235/3211/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie odroczenia terminów spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.1)), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr VII/52/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Podlaskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 136, poz. 1569 z późn. zm. 3)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się odroczyć Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdroowtnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku o jeden rok termin spłaty kolejnych rat należności w łącznej kwocie 2 119 603,10 zł, przysługujących Województwu Podlaskiemu na podstawie umowy pożyczki nr ZD-I.9024.1.57.2011, zawartej w dniu 6 września 2011r.

      2. Szczegółowe terminy spłaty poszczególnych rat pożyczki oraz odsetek zostaną określone w stosownym aneksie zawartym pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935,
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537,
3) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 4140.