Uchwała Nr 232/3189/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-16

Numer 232/3189/2017
w sprawie powołania dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
Data wydania 2017-08-16
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

  Uchwała Nr 232/3189/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

 

w sprawie powołania dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

        Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862) i 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1222) uchwala się, co następuje:

       § 1. Powołuje się Pana Artura Gawła na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na okres od 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2022 r.

       § 2. Panu Artuowi Gawłowi przyznaje się wynagrodzenie miesięczne, na które składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000 zł,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł,

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

       § 3. Uchwała podlega doręczeniu Panu Arturowi Gawłowi.

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.