Uchwała Nr 232/3188/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-16

Numer 232/3188/2017
w sprawie zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz programu jego działania
Data wydania 2017-08-16
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uchwała Nr 232/3188/2017 

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz programu jego działania

 

              Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 poz. 862) uchwala się, co następuje:

 

              § 1. Postanawia się zawrzeć z Panem Arturem Gawłem, kandydatem na stanowisko dyrektora, umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz program jego działania, której projekt stanowi załącznik do uchwały.

              § 2. Upoważnia się Pana Macieja Żywno – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

              § 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

              § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki do treści