Uchwała Nr 232/3173/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-16

Numer 232/3173/2017
w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich
Data wydania 2017-08-16
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 232/3173/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) oraz § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.[1])) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać i wypłacić odszkodowanie w wysokości 3 024,00 zł na rzecz Pani *, zamieszkałej *, za szkody wyrządzone w uprawie porzeczki czarnej przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenie polnego obwodu łowieckiego.

§ 2. Postanawia się przekazać przedmiotową uchwałę Pani *.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

* Dane usunięto z uwagi na zapis art. 6 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

[1] ) zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487