Uchwała Nr 231/3149/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-08

Numer 231/3149/2017
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
Data wydania 2017-08-08
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 231/3149/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1]) oraz art. 191 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. Samorząd Województwa Podlaskiego postanawia przyjąć do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle dziecko objęte wnioskiem Powiatu Bielskiego.

§ 2. W związku z postanowieniami § 1, postanawia się zawrzeć Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Bogdana Dyjuka Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz.730. poz. 935

[2] Zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292

Załączniki do treści