Uchwała Nr 231/3148/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-08

Numer 231/3148/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2017-08-08
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 231/3148/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym do podpisywania wniosku o dofinansowanie, umów i dokumentów niezbędnych przy realizacji i rozliczeniu projektu konkursowego pod nazwą „Akademia Aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1, realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.