Uchwała Nr 229/3134/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-08-01

Numer 229/3134/2017
w sprawie zawarcia z Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku porozumienia dotyczącego współorganizacji XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru
Data wydania 2017-08-01
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 229/3134/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zawarcia z Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku porozumienia dotyczącego współorganizacji  XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru

 

     Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)¹w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.)² uchwala się, co następuje:

1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku na współorganizację XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

2. Treść porozumienia o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się do zawarcia porozumienia Panią Annę Naszkiewicz – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego i Pana Stefana Krajewskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260,
z  2017 r. poz. 730, poz. 935.

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 456.

Załączniki do treści