Uchwała Nr 226/3060/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-07-14

Numer 226/3060/2017
w sprawie zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2017-07-14
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

 UCHWAŁA NR 226/3060/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 z dnia 14 lipca 2017 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1]) a także w związku z art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr 89/1036/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 95/1154/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 102/1253/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 119/1416/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą nr 124/1510/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 129/1562/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 138/1708/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 147/1869/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 lipca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 152/1983/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 161/2083/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 września 2016 r., zmienionej uchwałą nr 173/2262/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą nr 180/2350/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 187/2461/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 194/2537/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 208/2726/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 214/2832/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą nr 216/2911/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2017 r., zmienionej uchwałą nr 222/2979/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego, Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Dyrektorowi Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948.