Uchwała Nr 226/3057/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-07-14

Numer 226/3057/2017
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Data wydania 2017-07-14
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

UCHWAŁA NR 226/3057/2017
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 lipca 2017r.

 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.[1]), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[2]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/17, zatwierdzając „Listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny”, przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP).

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Projekty złożone w ramach naboru nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/17 nie zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ nie spełniły kryteriów wyboru i/ lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie. gov.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.