Uchwała Nr 225/3042/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-07-11

Numer 225/3042/2017
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu – nabór ciągły nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.
Data wydania 2017-07-11
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 225/3042/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu – nabór ciągły nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.1), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru ciągłego nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16 zatwierdzając „Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16 (nabór ciągły). Projekty złożone w lutym 2017 r.” oraz „Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16 (nabór ciągły). Projekty złożone w marcu 2017 r.” (dalej Listy), przygotowane przez Komisję Oceny Projektów (KOP).
2. Listy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty zakwalifikowane do dofinansowania wskazane w poz. nr 1 i 2 na Liście stanowiącej załącznik nr 1 i w poz. nr 1 na Liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


1. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948.
2. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2017 r., poz. 730., poz. 935.