Uchwała Nr 225/3038/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-07-11

Numer 225/3038/2017
w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
Data wydania 2017-07-11
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 225/3038/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 11 lipca  2017 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486[1]) oraz art. 191 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się zawrzeć Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka objętego skierowaniem nr AF.073.7.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Upoważnia się Stefana Krajewskiego Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2260, Dz.U. z 2017 r., poz. 730, poz. 935

Załączniki do treści