Uchwała Nr 215/2868/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-05-30

Numer 215/2868/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo
Data wydania 2017-05-30
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 215/2868/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 30 maja 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo

           

Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.[1])  po rozpatrzeniu zawiadomienia Wójta Gminy Płaska pismem znak BG.6722.II.02.2017 z dnia 11 maja 2017 r. o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr XX/145/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo, uchwala się co następuje:

 

§1. Na obszarze objętym przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki nr ew. 206 z obrębu ew. Rubcowo, należy uwzględnić stosowne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026) oraz odpowiednie zadania rządowe i samorządowe, a w szczególności:

 1) Środowisko przyrodnicze

- Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie,

- Obszary NATURA 2000: SOO Ostoja Augustowska i OSO Puszcza Augustowska.

 

§2) Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 730.