Uchwała Nr 214/2826/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-05-23

Numer 214/2826/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie Bakałarzewo" zwanego „Osiedle Zacisze"
Data wydania 2017-05-23
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 214/2826/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 23 maja 2017 r.

 

         w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie Bakałarzewo" zwanego „Osiedle Zacisze"

           

    Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.[1])  po rozpatrzeniu zawiadomienia Wójta Gminy Bakałarzewo pismem znak PMK.6722.1.2016.2017.AW z dnia 27 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Radę Gminy Bakałarzewo Uchwały Nr XXVI/164/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie Bakałarzewo" zwanego „Osiedle Zacisze", uchwala się co następuje:

 

    §1. Na obszarze objętym przedmiotową  zmianą „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie Bakałarzewo" zwanego „Osiedle Zacisze", należy uwzględnić stosowne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026) oraz odpowiednie zadania rządowe i samorządowe,  a w szczególności:

    1) Środowisko przyrodnicze

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy,

- Obszary NATURA 2000: SOO Dolina Górnej Rospudy.

   §2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

   §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 730.