Uchwała Nr 192/2530/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-02-14

Numer 192/2530/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny
Data wydania 2017-02-14
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 192/2520/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny

           

Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.[1])  po rozpatrzeniu zawiadomienia Wójta Gminy Bargłów Kościelny pismem znak WB.6721.1.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny Uchwały Nr XI/112/2016 z dnia 12 września 2016 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/126/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny, uchwala się co następuje:

 

§1. Na obszarze objętym przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny, należy uwzględnić stosowne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026), a w szczególności:

  1.  wieś Bargłów Kościelny jako pełniąca rolę ośrodka aktywizacji obszaru gminy;
  2. modernizacji i rozbudowy wymagają obiekty infrastruktury społecznej z zakresu szkolnictwa, służby zdrowia i kultury;
  3. wzmocnienie bazy materialnej, umożliwiającej prawidłowe pełnienie specyficznych funkcji ponadlokalnych w zakresie obsługi ruchu turystycznego i towarowego transgranicznego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579.