Uchwała Nr 19/210/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-02-12

Numer 19/210/2019
w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Suwalskiego Parku Krajobrazowego na dokonywanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa
Data wydania 2019-02-12
Departament Departament Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR  19/210/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Suwalskiego Parku Krajobrazowego na dokonywanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1)), uchwala się,  co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonywanie przez Panią Teresę Świerubską – Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego czynności prawnych w imieniu Województwa Podlaskiego przekraczających zakres dotychczasowego pełnomocnictwa, polegających na:
1) zawarciu z Nadleśnictwem Suwałki umowy dzierżawy, bądź użyczenia działki położonej w miejscowości Bachanowo, gmina Jeleniewo, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 31/2 (oddział 176) stanowiącej własność Nadleśnictwa Suwałki, na okres 10 lat w celu budowy przez Suwalski Park Krajobrazowy wieży widokowej,
2) zawarciu umowy z Gminą Jeleniewo użyczenia działki położonej w obrębie Malesowizna, gmina Jeleniewo, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 27, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo na okres 10 lat w celu budowy przez Suwalski Park Krajobrazowy parkingu na samochody osobowe. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


1)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432, 2500.