Uchwała Nr 18/172/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-02-05

Numer 18/172/2019
w sprawie zatwierdzenia „Części trzeciej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2019-02-05
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 18/172/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 lutego 2019 r.   

w sprawie zatwierdzenia „Części trzeciej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.[2]), art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza „Część trzecią listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18” o łącznej wartości 152 022,50 , z czego wartość dofinansowania wynosi 142 855,54 .

  1. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1625

 

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 143,53 KB)

    Część trzecia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia „LGD - Tygiel Doliny Bugu” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18” w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1