Uchwała Nr 17/137/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-01-29

Numer 17/137/2019
w sprawie zatwierdzenia "Listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/18" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2019-01-29
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 17/137/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 stycznia 2019 r.   

  

w sprawie zatwierdzenia "Listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/18" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.[2]), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. 1 Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza "Listę projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/18" o łącznej wartości 496 785,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 471 945,74 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432,
Dz. U. z 2018 poz. 2500

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1625

Załączniki do treści

  • Załacznik (PDF, 421,62 KB)

    Lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/18" w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1