Uchwała Nr 17/131/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-01-29

Numer 17/131/2019
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych – część V – ostatnia.
Data wydania 2019-01-29
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 17/131/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 stycznia  2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-005/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych – część V – ostatnia.


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-005/18 zatwierdzając Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-005/18 złożonych w terminie od 10 września 2018 r. do 21 września 2018 r. (dalej Lista), przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP).
2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432, 2500

Załączniki do treści

  • Załącznik do Uchwały (PDF, 210,83 KB)

    Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-005/18 złożonych w terminie od 10 września 2018 r. do 21 września 2018 r.