Uchwała Nr 165/2138/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2016-10-11

Numer 165/2138/2016
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2016-10-11
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 165/2138/2016
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 października 2016 r.   

  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217); Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 29/249/2015 z 17 marca 2015 roku, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)909 z dnia 12 lutego 2015 roku; Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 157/2024/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku oraz na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. 1 Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 o łącznej wartości 5 175 212,13 PLN,

  • z czego wartość dofinansowania wynosi 4 837 617,64 PLN.
  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 (PDF, 291,47 KB)

    lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego