Uchwała Nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015-06-30

Numer 58/589/2015
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.
Data wydania 2015-06-30
Departament 242

UCHWAŁA NR 58/589/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.z2013r., poz. 596z późn. zm.1) oraz art. 26 ust.1 pkt 4 i pkt. 10 wzwiązku z art. 25 pkt1 ustawy zdnia 6 grudnia 2006 r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r., poz. 1649z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne, zmienionej uchwałą Nr 147/2083/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr 229/3260/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, z 2014 poz. 379, z 2014 poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349.

Załączniki do treści