Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2009 r.

Data uchwały
Numer uchwały
Uchwała dotyczy
Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały
6.01.2009
139/2004/09
powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.
ZD - ROPS
6.01.2009
139/2005/09
ogłoszenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
ROW
6.01.2009
139/2006/09
zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla.
DPR
6.01.2009
139/2007/09
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Ciołkowskiego), obejmującego teren Domu Pomocy Społecznej i przyległy teren leśny położony po obu stronach ul. Ciołkowskiego od torów kolejowych do granic miasta – z przeznaczeniem głównie pod usługi z zakresu użyteczności publicznej (Dom Pomocy Społecznej), lasy i układ komunikacyjny.
DPR
6.01.2009
139/2008/09
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki (rejon ul. Produkcyjnej) oraz części osiedla Zawady (rejon ul. Przędzalnianej) w Białymstoku.
DPR
6.01.2009
139/2009/09
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema (w rejonie ul. Wojsk Ochrony Pogranicza) w Białymstoku.
DPR
6.01.2009
139/2010/09
wydania opinii dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „Przebudowie mostu przez rzekę Łosośnę k/m. Kuźnica Białostocka na drodze krajowej nr 19 w km 2+480”.
DPR
6.01.2009
139/2011/09
wydania opinii dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „ Przebudowie wiaduktu nad linią PKP k/m. Kuźnica Białostocka na drodze krajowej nr 19 w km 2+367”.
DPR
6.01.2009
139/2012/09
wydania opinii dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „ Przebudowie wiaduktu nad linią PKP w m. Sokółka na drodze krajowej nr 19 odcinek Gr. Państwa – Sokółka w km 14+751”.
DPR
9.01.09
140/2013/09
odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
ZD – Danuta T. Zawadzka
9.01.09
140/2014/09
powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
ZD – Sławomir Kosidło
9.01.09
140/2015/09
zmiany uchwały w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej.
RPO
9.01.09
140/2016/09
wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej IV. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej.
RPO
13.01.09
141/2017/09
przyjęcia procedur wdrażania oraz wzorów umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej.
ROW
13.01.09
141/2018/09
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podlaskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółki z o.o.
DMG - mienie
13.01.09
141/2019/09
ustalenia wysokości stypendiów rocznych w 2009 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
DK
13.01.09
141/2020/09
wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu powierzchni użytkowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.
ZD
13.01.09
141/2021/09
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze systemowej na realizację projektu Promocja Rynku Pracy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
DPR - WUP
13.01.09
141/2022/09
układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2009.
FN
13.01.09
141/2023/09
zmian w budżecie województwa na 2009 rok.
FN
13.01.09
141/2024/09
wszczęcia postępowania przetargowego na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd oraz na opracowanie dokumentacji „Koncepcja rozbudowy systemu Wrota Podlasia w latach 2008-2015”.
DI
13.01.09
141/2025/09
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podlaskiego na zebraniu wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17.
DIS - infrastruktura

20.01.09
142/2026/09
zmiany uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego: 106469     ul. Bronisława Szwarce.
DIS
20.01.09
142/2027/09
powołania imiennego członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP).
RPO
20.01.09
142/2028/09
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
20.01.09
142/2029/09
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych Instrukcji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
RPO
20.01.09
142/2030/09
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 i Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 obejmujących lata 2007-2008, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
20.01.09
142/2031/09
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
20.01.09
142/2032/09
zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
ZD
20.01.09
142/2033/09
wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.
ZD
20.01.09
142/2034/09
złożenia wniosku o ukaranie uprawnionego do rybactwa w Obwodzie Rybackim Jeziora Siekierowo w zlewni Rzeki Rospuda – Nr 6, w związku z korzystaniem z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego.
ROW
20.01.09
142/2035/09
udzielenia Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku pełnomocnictwa do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, polegających na nieodpłatnym przekazaniu bez obowiązku zwrotu Urzędowi Miejskiemu w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz książek określonych w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, będących na stanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, a użytkowanych przez Urząd Miejski w Suwałkach na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 25.07.2003 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miasta Suwałki.
DPR
20.01.09
142/2036/09
ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2009.
DPR
20.01.09
142/2037/09
zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki – Rząśnik – granica województwa w lokalizacji 0+000,00-1+ 615,30.
DPR
20.01.09
142/2038/09
zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2009 r., podmiotom wyłonionym w I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”.
ZD-ROPS
20.01.09
142/2039/09
udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego
EST
20.01.09
142/2040/09
udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego.
EST
20.01.09
142/2041/09
udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego.
EST
20.01.09
142/2042/09
udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego.
EST
20.01.09
142/2043/09
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku.
EST
20.01.09
142/2044/09
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment.
EST
20.01.09
142/2045/09
zaopiniowania kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
DK
20.01.09
142/2046/09
wyrażenia zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane położoną w Suwałkach oznaczoną numerem geodezyjnym 10822/2
DMG
26.01.09
143/2047/09
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
ZD
26.01.09
143/2048/09
wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działającą jako Agencja Płatnicza umowy dotyczącej realizacji przez samorząd województwa zadań agencji płatniczej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
ROW
26.01.09
143/2049/09
określenia kryterium regionalnego dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
ROW
26.01.09
143/2050/09
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2009 i Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
26.01.09
143/2051/09
ogłoszenia konkursu o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze województwa podlaskiego.
DK
26.01.09
143/2052/09
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
DK
26.01.09
143/2053/09
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku.
EST
26.01.09
143/2054/09
zmian w budżecie województwa na 2009 rok.
FN
26.01.09
143/2055/09
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego na 2009 rok.
FN
30.01.09
143/2056/09
odwołania Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
ZD
30.01.09
143/2057/09
powołania Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
ZD
30.01.09
143/2058/09
zmiany uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego w Mieście i Gminie Drohiczyn.
DIS
30.01.09
143/2059/09
zmiany uchwały Nr 21/144/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na terenie Województwa Podlaskiego.
DIS
30.01.09
143/2060/09
zmiany uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego w Gminie Siemiatycze.
DIS
30.01.09
143/2061/09
zmiany uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego w Gminie Wysokie Mazowieckie.
DIS
30.01.09
143/2062/09
zmiany uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego Gmina Kobylin Borzymy.
DIS
30.01.09
143/2063/09
zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2009 rok.
RPO
30.01.09
143/2064/09
upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.
BO
30.01.09
143/2065/09
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Baranowickiej, Ciołkowskiego i Plażowej).
DPR
30.01.09
143/2066/09
wydania opinii dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1630B Białki – Ogrodniki – Iwanki km 0+000 – 6+289”.
DPR
30.01.09
143/2067/09
wydania opinii dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na „ Przebudowie drogi powiatowej Nr 1636B Podlewkowie – Zabłotczyzna”.
DPR
30.01.09
143/2068/09
zawarcia Porozumienia Ramowego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości.
DPR
30.01.09
143/2069/09
wspólnej promocji Województwa Podlaskiego i Miasta Białystok na Targach MIPIM 2009 w Cannes.
DPR
30.01.09
143/2070/09
wspólnej promocji Województwa Podlaskiego i Miasta Łomża na Targach MIPIM 2009 w Cannes.
DPR
30.01.09
143/2071/09
wspólnej promocji Województwa Podlaskiego i Miasta Suwałki na Targach MIPIM 2009 w Cannes.
DPR
30.01.09
143/2072/09
zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Dąbrowie Białostockiej przy ul. H. Sienkiewicza z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
DMG
30.01.09
143/2073/09
przyjęcia do realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, pt. „Bądź aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej’’ w roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 r.; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
EFS