Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2011 r.

Data uchwały
Numer uchwały
Uchwała dotyczy
Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały
05.01.2011
273/4222/11
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
05.01.2011
273/4223/11
zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.
RPO
05.01.2011
273/4224/11
wyrażenia zgody na usunięcie drzew na nieruchomości położonej w Białymstoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1020 obr. 10.
DMG
05.01.2011
273/4225/11
wyrażenia zgody Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na zawarcie kolejnych umów najmu do 3 lat.
DMG
05.01.2011
273/4226/11
wyrażenia zgody spółce POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonych w Choroszczy oznaczonej numerem geodezyjnym 6/8 w obr. 31.
DMG
05.01.2011
273/4227/11
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
05.01.2011
273/4228/11
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
05.01.2011
273/4229/11
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.
ZD
05.01.2011
273/4230/11
zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 dla Gminy Janów”.
DIS
05.01.2011
273/4231/11
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach, zwołanym na dzień 11 stycznia 2011 roku.
DPR
12.01.2011
1/1/2011
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
DPR-WUP
12.01.2011
1/2/2011
ustalenia samorządom powiatowym województwa podlaskiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 9 – 14, 16 – 25, 41, 42, 48, 51 i 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w art. 108 ust.1 pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31 – 34, 36 – 38, 43, 49 i 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
DPR-WUP
12.01.2011
1/3/2011
przyjęcia Planów Działania na rok 2011 w ramach komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.
EFS
12.01.2011
1/4/2011
planu kontroli zewnętrznych na 2011 rok..
OR
12.01.2011
1/5/2011
upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego Pana Jacka Jasińskiego – p.o. dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
BO
12.01.2011
1/6/2011
upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego Panią Ewę Kulikowską – dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
BO
12.01.2011
1/7/2011
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację farm wiatrowych.
DPR
12.01.2011
1/8/2011
udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w styczniu 2011 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.
DK
18.01.2011
2/9/2011
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w konkursie na realizację projektu partnerskiego w ramach Programu Leonardo da Vinci
DPR-WUP
18.01.2011
2/10/2011
udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do przystąpienia do współpracy ponadnarodowej pt. „Współpraca ponadnarodowa na rzecz wsparcia wdrażania PO KL” w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
DPR-WUP
18.01.2011
2/11/2011
wyboru do realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
RPO
18.01.2011
2/12/2011
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
18.01.2011
2/13/2011
przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Suwalskiego Parku Krajobrazowego za 2010 rok.
DIS
18.01.2011
2/14/2011
przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego za 2010 rok.
DIS
18.01.2011
2/15/2011
przyjęcia rocznego planu pracy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi na 2011 rok.
DIS
18.01.2011
2/16/2011
przyjęcia rocznego planu pracy Suwalskiego Parku Krajobrazowego na 2011 rok
DIS
18.01.2011
2/17/2011
przyjęcia rocznego planu pracy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego na 2011 rok
DIS
18.01.2011
2/18/2011
zawarcia porozumienia dotyczącego udostępnienia Łomżyńskiemu Parkowi Krajobrazowemu Doliny Narwi miejsca na serwerze hostingowym do celów stworzenia „Witryny internetowej opartej o CMS” – zadania będącego efektem zrealizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” Nr Z/2.20/I/1.5/9/05 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
DI
18.01.2011
2/19/2011
ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2011.
DPR
18.01.2011
2/20/2011
zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku.
DPR
18.01.2011
2/21/2011
zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Korobiec w gminie Suwałki.
DPR
18.01.2011
2/22/2011
zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe w gminie Suwałki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 maja 2006 r
DPR
20.01.2011
2/23/2011
zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
RPO
20.01.2011
2/24/2011
udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2011 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych
DK
25.01.2011
3/25/2011
wyboru do realizacji projektów z zakresu infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.
RPO
25.01.2011
3/26/2011
powołania imiennego członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
25.01.2011
3/27/2011
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze systemowej na realizację projektu Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy”, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
DPR-WUP
25.01.2011
3/28/2011
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Procedury monitorowania i sprawozdawczości – procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.
ROW
25.01.2011
3/29/2011
zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla naboru ogłoszonego przez: Stowarzyszenie „Królewski Gościniec Podlasia”.
ROW
25.01.2011
3/30/2011
wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 678 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 296/2, w obrębie Horodniany.
DMG
25.01.2011
3/31/2011
wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości, będących w trwałym zarządzie jednostki, położonych w Białymstoku, Suwałkach, Augustowie, Łomży i w obr. Łuka.
DMG
25.01.2011
3/32/2011
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
25.01.2011
3/33/2011
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie podlaskim na 2010 r.” przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
ROR
25.01.2011
3/34/2011
przyjęcia „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie podlaskim na lata 2011 - 2012”.
ROR
25.01.2011
3/35/2011
ogłoszenia konkursu na nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze województwa podlaskiego.
DK
25.01.2011
3/36/2011
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku.
EST
25.01.2011
3/37/2011
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
EST
25.01.2011
3/38/2011
podpisania umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
DPR-WUP
25.01.2011
3/39/2011
ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.
OR