Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2015

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

7.01.2015

9/73/2015

użyczenia Samodzielnemu Publicznemu ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku stacji roboczych wraz z monitorami, niezbędnych do przeprowadzenia instruktaży i szkoleń w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

7.01.2015

9/74/2015

zlecenia realizacji zadania pn.: „Kolęda z Gwiazdą” Fundacji „SPE SALVI”.

DK

7.01.2015

9/75/2015

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia p.o. Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

ROR

7.01.2015

9/76/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komunikacyjnego na rok 2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROW

13.01.2015

10/77/2015

wyboru do realizacji kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

RPO

13.01.2015

10/78/2015

zlecenia realizacji zadania pn.: „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” na podstawie „Ich czworo. Tragedia ludzi głupich” Gabrieli Zapolskiej – organizacja pokazu premierowego” Fundacji Teatr PAPAHEMA.

DK

13.01.2015

10/79/2015

przyznania stypendiów na 2015 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

DK

13.01.2015

10/80/2015

przystąpienia do projektu, pn. „Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych”, składanego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020.

DK

13.01.2015

10/81/2015

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD

13.01.2015

10/82/2015

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

13.01.2015

10/83/2015

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.

OR

13.01.2015

10/84/2015

przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego  na  2015 rok.

DK

15.01.2015

10/85/2015

udzielenia dotacji z budżetu  województwa na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK

20.01.2015

11/86/2015

zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

FN

20.01.2015

11/87/2015

zmian do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok.

FN

20.01.2015

11/88/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komunikacyjnego na rok 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

20.01.2015

11/89/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy członków Podkomitetu  Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

EFS

20.01.2015

11/90/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Podlaskiego Forum Terytorialnego oraz Zespołu Zadaniowego ds. realizacji strategii.

DRR

20.01.2015

11/91/2015

ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2015.

DRR

20.01.2015

11/92/2015

zawarcia umowy na realizację zadań w zakresie orzecznictwa II stopnia przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej.

ZD

20.01.2015

11/93/2015

zawarcia umowy o dzieło z dyrektorem Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku.

DK

20.01.2015

11/94/2015

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11393 o pow. 0,2039 ha.

DMG

20.01.2015

11/95/2015

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi 12191/3 i 12066/12.

DMG

20.01.2015

11/96/2015

odwołania dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EST

20.01.2015

11/97/2015

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EST

20.01.2015

11/98/2015

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w zakresie prowadzenia Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EST

20.01.2015

11/99/2015

zmieniającej uchwałę Nr 157/2271/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania członków Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

20.01.2015

11/100/2015

wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

BO

20.01.2015

11/101/2015

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

DIS

20.01.2015

11/102/2015

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółki Akcyjnej.

DIS

23.01.2015

13/103/2015

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp.  z o.o.

DIS

27.01.2015

14/104/2015

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podpisywania aneksów oraz dokonywania wszelkich czynności i podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Podlaskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

WUP

27.01.2015

14/105/2015

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZD

27.01.2015

14/106/2015

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

ZD

27.01.2015

14/107/2015

wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży na zbycie w drodze darowizny ruchomego aktywa.

ZD

27.01.2015

14/108/2015

wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży na sprzedaż w drodze przetargu ruchomych aktywów trwałych Zakładu.

ZD

27.01.2015

14/109/2015

wyrażenia opinii o włączeniu nieruchomości w granice Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Łapy na obszarze Gminy Łapy.

DRR

27.01.2015

14/110/2015

upoważnienia pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

DRR

27.01.2015

14/111/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji i przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt.: „Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

27.01.2015

14/112/2015

udzielenia pełnomocnictwa Panu Ireneuszowi Ryszardowi Domańskiemu w sprawach związanych z realizacją inwestycji budowlanych Województwa Podlaskiego.

BI

27.01.2015

14/113/2015

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

DK

27.01.2015

14/114/2015

ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

DK

27.01.2015

14/115/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

DK

27.01.2015

14/116/2015

zawarcia umowy o dzieło z dyrektorem Teatru Wierszalin w Supraślu.

DK

27.01.2015

14/117/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

EST

27.01.2015

14/118/2015

przeznaczenia do wynajęcia części powierzchni dachowej budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz Spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7.

DMG

27.01.2015

14/119/2015

wyrażenia zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.:

- umowy podwykonawstwa o świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w okresie od 01.1.2015 r. do 31.12.2016 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.,                                                                                                  - umowy podwykonawstwa o świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na rzecz „PKP Intercity” S.A. w okresie od 01.1.2015 r. do 31.12.2016 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20.000.000,00 zł.

DIS

27.01.2015

14/120/2015

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

DIS

27.01.2015

14/121/2015

dokonania zmian w akcie założycielskim WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.

DIS

27.01.2015

14/122/2015

zmieniającej uchwały w sprawie pomieszczeń gościnnych w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89 bud. C.

BO

27.01.2015

14/123/2015

uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2015 rok.

OR

27.01.2015

14/124/2015

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2015 rok.

FN

28.01.2015

14/125/2015

udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

EST