Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2013

 

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

03.01.2013

137/1955/2013

udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2013 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK

03.01.2013

137/1956/2013

zgłoszenia wniosków do kompleksowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk Podlaski.

DPR

03.01.2013

137/1957/2013

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Zabłudowie.

DPR

03.01.2013

137/1958/2013

zmiany uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZD

03.01.2013

137/1959/2013

zmiany uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZD

03.01.2013

137/1960/2013

zlecenia realizacji zadania „XXXI Przegląd Kolęd Prawosławnych”  Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej z siedzibą w Białymstoku.

DK

 

08.01.2013

138/1961/2013

sprawie   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na świadczenie  usług doradczych w kwestiach dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w związku z przewodnictwem Województwa Podlaskiego w Konwencie Marszałków Województw RP.

RPO

08.01.2013

138/1962/2013

wyboru Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROW

08.01.2013

138/1963/2013

zmiany uchwały Nr 88/1148/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do stosowania formularza wniosku o płatność dla działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” oraz formularza wniosku o płatność dla działania 125:”Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wraz z instrukcjami ich wypełniania.

ROW

08.01.2013

138/1964/2013

wyrażenia zgody na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu sprzętu  i wyposażenia kuchni SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

08.01.2013

138/1965/2013

„Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DK

08.01.2013

138/1966/2013

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia terenów pod działalność przemysłową polegającą na uboju zwierząt we wsi: Kalinówka – Wielobory, Kossaki-Falki, Śliwowo-Łopienite i Zambrzyce-Króle w gminie Rutki.

DPR

08.01.2013

138/1967/2013

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo.

DPR

08.01.2013

138/1968/2013

zgłoszenia wniosków do miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Wyszomierz Wielki.

DPR

08.01.2013

138/1969/2013

wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i powołania komisji konkursowej.

ZD

08.01.2013

138/1970/2013

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce  samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.

FN

 

15.01.2013

139/1971/2013

zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

ROW

15.01.2013

139/1972/2013

ogłoszenia terminu drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie tworzenia i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.  

ROW

15.01.2013

139/1973/2013

podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie na rok 2013.

EST

15.01.2013

139/1974/2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku.

EST

15.01.2013

139/1975/2013

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.

EST

15.01.2013

139/1976/2013

powołania Komisji w celu zaopiniowania wykazu przedszkoli publicznych do realizacji Programu KidSmart.

EST

15.01.2013

139/1977/2013

ustalenia wysokości stypendiów rocznych w 2013 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

DK

15.01.2013

139/1978/2013

ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

DK

15.01.2013

139/1979/2013

uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2013 rok.

OR

15.01.2013

139/1980/2013

przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej na terenie gm. Michałowo w obr. 40 Rudnia oraz w obr. 12 Garbary.

DMG

15.01.2013

139/1981/2013

przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3.

 

DMG

15.01.2013

139/1982/2013

rozłożenia na raty należności głównej wraz z należnościami ubocznymi.

FN

15.01.2013

139/1983/2013

udzielenia zamówień publicznych.

BO

15.01.2013

139/1984/2013

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podlaskiego na zgromadzeniu wspólników Spółki ,,Przewozy Regionalne” sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a.

DIS

22.01.2013

140/1985/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

RPO

22.01.2013

140/1986/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1  Rok 2013-2015   i  Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2  Rok 2013-2015   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO

22.01.2013

140/1987/2013

powołania imiennego członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP).

RPO

22.01.2013

140/1988/2013

wyboru do realizacji projektu kluczowego pt: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

22.01.2013

140/1989/2013

przyjęcia Planów Działania na rok 2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.

EFS

22.01.2013

140/1990/2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na czas określony nie przekraczający 3 lat Zespołowi Szkół Nr 3w Białymstoku środków trwałych – infokiosków, będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących nieodpłatnego użyczenia składników majątkowych.

DPR-WUP

22.01.2013

140/1991/2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”.

ZD-ROPS

22.01.2013

140/1992/2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”.

ZD-ROPS

22.01.2013

140/1993/2013

wydania zgody na zmianę wierzyciela SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

22.01.2013

140/1994/2013

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZD

22.01.2013

140/1995/2013

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży.

ZD

22.01.2013

140/1996/2013

wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży i powołania komisji konkursowej.

ZD

22.01.2013

140/1997/2013

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

22.01.2013

140/1998/2013

powołania składu osobowego Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach umowy nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

DPR

22.01.2013

140/1999/2013

powołania Pełnomocnika ds. Projektu pn.:„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach umowy nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

DPR

22.01.2013

140/2000/2013

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica.

DPR

22.01.2013

140/2001/2013

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku.

DPR

22.01.2013

140/2002/2013

wprowadzenia kształcenia w zawodach: technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EST

22.01.2013

140/2003/2013

wyboru przedszkoli do Programu Nauczania Początkowego IBM KidSmart w województwie podlaskim.

EST

22.01.2013

140/2004/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Podlaskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowy o współpracy w sprawie przeprowadzenia konkursu „eTwinning w Podlaskiem”.

EST

22.01.2013

140/2005/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomieszczeń gościnnych w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89 bud. C.

BO

22.01.2013

140/2006/2013

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Bulwarowej, oznaczonej numerem geod. 21927/3.

DMG

22.01.2013

140/2007/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na zawarcie kolejnych umów najmu do 3 lat.

DMG

22.01.2013

140/2008/2013

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14, oznaczoną jako działka nr 761/4 na cele budowlane.

DMG

22.01.2013

140/2009/2013

użyczenia Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do kantyny, baru kawowego oraz restauracji.

BI

22.01.2013

140/2010/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Projektowego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

22.01.2013

140/2011/2013

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków współpracy i współdziałania Województwa Podlaskiego z zakładami opieki zdrowotnej działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz ich organami założycielskimi w zakresie realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

22.01.2013

140/2012/2013

wyrażenia zgody Miastu Białystok na wykonanie robót budowlanych na części nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, oznaczonej jako działka nr 369/2 o pow. 0,6199 ha.

DMG

 

25.01.2013

141/2013/2013

udzielenia poręczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego zaciąganego przez SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

25.01.2013

141/2014/2013

udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2013 roku.

EST

29.01.2013

142/2015/2013

wyrażenia zgody Dyrektorowi Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa.

ZD - ROPS

29.01.2013

142/2016/2013

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

29.01.2013

142/2017/2013

udzielenia upoważnienia do przeprowadzania oględzin i szacowania szkód łowieckich.

ROR

29.01.2013

142/2018/2013

przyjęcia „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników w województwie podlaskim na lata 2013 – 2014”.

ROR

29.01.2013

142/2019/2013

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „PWP Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” nr WND-POKL.06.01.01-20-067/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

EFS

29.01.2013

142/2020/2013

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

DK

29.01.2013

142/2021/2013

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta w Gminie Suwałki.

DPR

29.01.2013

142/2022/2013

upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży.

BNW

29.01.2013

142/2023/2013

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w  Łomży.

BNW

29.01.2013

142/2024/2013

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na dokonywanie czynności prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu „Doświadczenie w komunikacji międzykulturowej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo Da Vinci.

EST

29.01.2013

142/2025/2013

zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2013 rok

BO

29.01.2013

142/2026/2013

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2013 rok.

FN

29.01.2013

142/2027/2013

zatwierdzenia Rocznego Planu Komunikacyjnego na rok 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

29.01.2013

142/2028/2013

podpisania Porozumienia Partnerskiego z Wigierskim Parkiem Narodowym, w celu wspólnej realizacji na terenie Województwa Podlaskiego Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

DPR

29.01.2013

142/2029/2013

podpisania Porozumienia Partnerskiego z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, reprezentującą na mocy udzielonych pełnomocnictw nadleśnictwa, w celu wspólnej realizacji na terenie Województwa Podlaskiego Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

DPR

29.01.2013

142/2030/2013

podpisania Porozumienia Partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu wspólnej realizacji na terenie Województwa Podlaskiego Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

DPR

29.01.2013

142/2031/2013

wspólnej realizacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury”.

EST