Uchwała Nr 134/1726/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 marca 2005 r.

Uchwała Nr 134/1726/05

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 15 marca 2005 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Knyszyn

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 i Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1206) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1803 i Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112; Nr 233, poz. 1957; Nr 238, poz. 2022 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 165, poz. 1592; Nr 190, poz. 1865; Nr 228, 2259 i Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1206; Nr 273, poz. 2703) w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt Planu Aglomeracji Knyszyn stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ze względu na niespecyficzny format załącznika jest on dostępny do wglądu w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu.