Język migowy

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 300/4270/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-15 12:06:12

  Dotyczy częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 • Uchwała Nr 300/4271/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-15 12:05:59

  Dotyczy częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 • Oświadczenie majątkowe: Magdalena Borowska

  2018-06-15 11:36:23

  Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku z dniem 22 maja 2018 r.

 • Uchwała Nr 300/4286/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-15 11:16:04

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

 • Uchwała Nr 300/4281/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-15 10:05:09

  zmiana uchwały w sprawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 • Uchwała Nr 300/4283/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

  2018-06-15 09:23:30

  rozstrzygnięcia etapu II konkursu nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

 • Uchwała Nr 298/4216/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-15 09:23:16

  zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego nr 255/3506/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 • Uchwała Nr 298/4215/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

  2018-06-15 08:36:05

  w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego