Język migowy

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 46/673/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-06

  2019-06-11 15:24:23

  Zmieniająca Uchwałę nr 45/643/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. dotyczącąpowołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia naboru Partnera do realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 • Uchwała Nr 45/643/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-04

  2019-06-11 15:22:59

  W sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia naboru Partnera do realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-11 13:07:34

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-11 13:07:25

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-11 13:07:17

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej w użytkowanie na czas nieoznaczony.

 • Projekt Uchwały Sejmiku

  2019-06-11 13:07:08

  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Podlaskiego.

 • Uchwała Nr 45/649/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-04

  2019-06-11 11:41:17

  Uchwała dot. przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego Województwa Podlaskiego, będącego w użytkowaniu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 • Uchwała Nr 45/637/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-04

  2019-06-11 11:17:36

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-066/18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.